Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębowe
27 października, 2019
Dobry Fryzjer – szukamy dobrego fryzjera
19 grudnia, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu obejmują rozległy obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze strefy darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą zostać porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma właściwą formę i nie może zostać zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.