Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodoncja
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie granic działki
9 sierpnia, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek zaświadczyć w trakcie procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz dochody wystarczające do utrzymania. Konieczne jest też potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej kwestii prawnika jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana niemożliwość harmonijnego sprawowania opieki, formy wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy między rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego typu rozpraw warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zwykle najlepszym metodą z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, ale może też zaistnieć w formie zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Istotna jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie osobno. W ramach porozumienia prawnik może dołączyć uzupełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie konkretnego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i porównywalnej, jednak niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie przygotować wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na bazie zgromadzonych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sprawach można starać się o absolutne pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, kiedy użyte wcześniej łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim przypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.