Usługi geodezyjne – specjalistyczne pomiary

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowatorski sposób na pozbycie się niepotrzebnego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie Toruń
2 września, 2020

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a także sporządzamy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje kompletny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na na bazie czego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na prawidłowym nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na wstępnym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie zdobytych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Wykonujemy pomiary dotyczących montażu słupów oraz przewodów napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki tym pomiarom można ograniczyć ryzyko przybliżania linii do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się również wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, polegające na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina przeprowadzamy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody oraz instrumenty, które umożliwiają zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy również geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wykazującą poprawność realizacji albo stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymagania jakościowe oraz odznaczają się trwałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego wykonania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Ponadto na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Sporządzamy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.